824 makadmin archo2000@hyundaifutures.com
[국내/해외] 7/2(월), 7/4(목) 휴장공지
 

안녕하세요 현대선물입니다.

홍콩 특별행정구 개원 기념일(7/2 월), 美 독립기념일(7/4 목)에 따른 거래소별 변경된 거래시간을 안내 드립니다.

자세한 내용은 아래를 참고해 주시기 바랍니다.


                                                                              - 아 래 -

         
[국내선물]통화선물 만기안내(2018년 7월물)
[국내선물]파생상품시장 증거금률 조정 안내(2018.07.02시행)